P.O BOX: 4715
Tel. No. 4270605,4271028
Fax: 4271740

दरखास्त फारम
Application Form

Married Unmarried
विवाहित अविवाहित
शैक्षिक योग्यता (Qualification) अध्ययन गरेको संस्था (Institute)
Add Another
Spoken Only Read and Write Both
Spoken Only Read and Write Both
काम गरेको स्थान (Place Where Employed) बाट (From) सम्म(To) कार्य पूरा गरेको विवरण (Description of Work Performed)
Add Another